Trường MN Quang Sơn tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020,  ngày 11 tháng 12 năm 2019 Trường MN Quang Sơn tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong trường mầm non

1. Nội dung

- Một số vấn đề chung về giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

- Dự thực hành 03 hoạt động học tại 2 lớp 5 tuổi và 1 lớp nhà trẻ.

2. Thời gian: 01 ngày: Ngày 11/12/2019 

3. Thành phần:

- CBQL,GV trong nhà trường

4. Địa điểm: Tại lớp 5 - 6 tuổi Trung Tâm và 5 - 6 tuổi Lân Tây, Nhà trẻ 24 - 36 A Lân Tây

 

.