Trường MN Quang Sơn tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ trong trường mầm non.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020,  ngày 22 tháng 11 năm 2019 Trường MN Quang Sơn tổ chức chuyên đề Giáo dục phát triển kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ trong trường mầm non

1. Nội dung

- Một số vấn đề chung về giáo dục phát triển kỹ năng tình cảm xã hộicho trẻ mầm non;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển kỹ năng tình cảm xã hội cho trẻ mầm non trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

- Dự thực hành 04 hoạt động học tại 1 lớp 5 tuổi và 1 lớp 3 tuổi, 1 lớp 4 tuổi, 1 lớp nhà trẻ.

2. Thời gian: 01 ngày: Ngày 22/11/2019 

3. Thành phần:

- CBQL,GV trong nhà trường

4. Địa điểm: Tại lớp 5 - 6 tuổi Trung Tâm và 4 - 5 tuổi Lân Tây, 3 - 4 tuổi TT  Nhà trẻ 24 - 36 A Lân Tây