Để cho trẻ được trải nghiệm mọi lúc mọi nơi nhà trường cũng như bộ phận chuyên môn triển khai để giáo viên các điểm trường tích cực tạo môi trường cho trẻ thực hiện tốt hơn.