Trường MN Quang Sơn nhận đồ chơi cho trẻ điểm trường Trung Sơn do đoàn TN xã tặng